พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่นทรานซิสเต็มท์ จำกัด (KKTS) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ขอนแก่น สายสีแดง ช่วงสำราญ-ท่าพระ วงเงิน 2.3 หมื่นล้านบาทว่า ขณะนี้บริษัท KKTS ซึ่งเป็นวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) กับกิจการร่วมค้า CKKM-CRRC CONSORTIUM มีบริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทนำ และบริษัท CRRC Nanjing Puzhen จำกัด เป็นผู้ประสานงานหลักด้านการเงิน ในโครงการขอนแก่น Smart City ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบราง สายเหนือ-ใต้แล้ว เพื่อร่วมกันดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ

พลตรีชาติชาย กล่าวต่อว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งกิจการร่วมค้า CKKM-CRRC CONSORTIUM ต้องเจรจาและทำความตกลงกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อจัดหาเงินกู้ระยะยาวให้กับบริษัท KKTS ใช้ดำเนินโครงการ โดยต้องทำให้สำเร็จภายใน 6 เดือน ขณะที่บริษัท KKTS และเทศบาล ต้องประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ดิน เพื่อส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับ CKKM-CRRC CONSORTIUM ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลงานเหมาออกแบบ และก่อสร้างงานโยธา และโครงสร้าง พร้อมทั้งการผลิต ติดตั้งระบบแทรม และการพัฒนาเมืองต่อไป โดยต้องดำเนินการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

พลตรีชาติชาย กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้ว อาทิ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวในการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) รวมถึงกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งต้องใช้เขตทางเกาะกลางถนนตลอดสาย อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทราบด้วย และจะได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้ช่วยประสานกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงคมนาคม ในระดับนโยบายอีกทางหนึ่ง เพื่อให้การส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จทันกรอบเวลาภายใน 1 ปี  

พลตรีชาติชาย กล่าวต่อว่า หากทั้ง 2 ฝ่ายทำสำเร็จตามบันทึกข้อตกลง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาการก่อสร้างกับกิจการร่วมค้า CKKM-CRRC CONSORTIUM ได้ในปี 65 เพื่อเริ่มดำเนินโครงการต่อไป ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี แล้วเสร็จประมาณปลายปี 68 และเปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี 69 อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังคงใช้รูปแบบแทรม ซึ่งเส้นทางแทรมขอนแก่น สายสีแดง ช่วงสำราญ-ท่าพระ มีระยะทางทั้งหมด 26 กม. มี 20 สถานี โดยเป็นสถานีระดับดิน 12 สถานี และเป็นสถานียกระดับ 8 สถานี มีศูนย์ Depot อยู่ภายในศูนย์วิจัยข้าว

พลตรีชาติชาย กล่าวด้วยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นขั้นตอนสำคัญของการดำเนินโครงการแทรมขอนแก่น เพราะโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐบาล ทาง KKTS ต้องหาเงินกู้เอง ดังนั้น KKTS จึงได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขของการประมูลตั้งแต่ก่อนการเปิดประมูลงานเหมาออกแบบ และก่อสร้างงานโยธา และโครงสร้างฯ ว่า ผู้ชนะประมูลต้องหาแหล่งเงินกู้มาให้ KKTS ด้วย แต่สาเหตุที่เพิ่งจะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงนั้น เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดร่างสัญญาการก่อสร้างโครงการฯ กับกิจการร่วมค้า CKKM-CRRC CONSORTIUM.