เมื่อวันที่ 8 ม.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง เด็กไทย 2022 ในสายตาประชาชน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,064 คน สำรวจระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2565 พบว่า เด็กไทย ณ วันนี้ฉลาด เรียนรู้เร็ว ใช้เทคโนโลยีเก่ง ร้อยละ 79.42 รองลงมาคือ กล้าแสดงออก มั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง ร้อยละ 75.19 จุดเด่นของเด็กไทย คือ ใช้สื่อโซเชียลได้ดี ร้อยละ 85.61 สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมคือ การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อาวุโสกว่า ร้อยละ 84.77

สิ่งที่กระทบต่อการพัฒนาเด็กไทย คือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 69.80 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ร้อยละ 68.49 และโควิด-19 ส่งผลให้เด็กต้องกักตัว เรียนออนไลน์ ร้อยละ 79.83

ปีนี้เป็นอีกปีที่วันเด็กแห่งชาติอยู่ในช่วงโควิด-19 ผลสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าโควิด-19 กระทบต่อการพัฒนาของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและด้านสังคม ถึงแม้เด็กสมัยใหม่จะมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ฉลาดรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน แต่ทักษะทางสังคม (Social Skill) ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ปกครองจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาตามสิ่งที่เด็กมีความถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเด็กที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การดำเนินชีวิตของเด็กเปลี่ยนไป ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กที่ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพ่อ-แม่ผู้ปกครองเองก็มีภาระ ในการทำงาน ต้องอาศัยสื่อเทคโนโลยีช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดู ทำให้เด็กเก่งทางด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้สื่อโซเชียลได้คล่องแคล่วมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันเด็กจำนวนมากก็ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่ง เนื่องจากเด็กต้องเรียนออนไลน์และไม่มีโอกาสได้ไปพบปะกับบุคคลอื่นๆ ภายนอกครอบครัว สอดคล้องกับผลสำรวจของสวนดุสิตโพล ที่พบว่าเด็กไทยในปัจจุบันมีความโดดเด่นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าเด็กสมัยก่อน แต่ปัจจัยหลักที่กระทบต่อการพัฒนาเด็กไทยก็คือโควิด-19 ที่ส่งผลให้เด็กต้องกักตัว เรียนออนไลน์ อีกทั้งสิ่งที่เด็กไทยควรพัฒนา ก็คือ เรื่องของการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อาวุโสกว่า