รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 ม.ค. ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหลายเรื่อง โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาสินค้าปรับขึ้นราคาในขณะนี้ โดยทุกหน่วยงานจะร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่ให้กระทบกลไกตลาดเพิ่มเติมจากหลายมาตรการที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้

ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ ยังเตรียมรายงานสถานการณ์ราคาสินค้าให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเสนอของบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นวงเงิน 1,400 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาลดค่าครองชีพประชาชน ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกและสร้างความสมดุลด้านราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในตลาดและการบริโภคภาคครัวเรือนรวมระยะเวลาประมาณ 90 วัน โดยมีจุดขายสินค้าประมาณ 3,000 จุดทั่วประเทศ

ส่วนวาระอื่น ๆ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนฯ เสนอขออนุมัติโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม เสนอขอความเห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่ง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

ส่วนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอขอความเห็นชอบในหลักการให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจโดยวิธีการประมูล, สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย