ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ พร้อมคณะประกอบด้วย นายสุภัทร จำปาทอง ปศธ. นายวีระ แข็งกสิการ รอง ปศธ. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษา สป.ศธ. นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก และนางสาวสุปราณี คำยวง ผชช. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ได้พบหารือความร่วมมือกับ นาง Stefania Giannini ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ด้านการศึกษา

ในโอกาสนี้ รมว.ศธ. ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินพยายามอย่างหนักในการนำเด็กตกหล่นที่หลุดออกจากระบบการศึกษาที่มีมากกว่า 2 แสนคนกลับเข้าเรียน โดยทุกหน่วยงานได้ช่วยกันทุกวิถีทาง สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้อย่างเท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมทั้งสร้างอนาคตให้กับเด็กเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวให้ประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงเด็กที่ยังหลุดจากระบบและรอโอกาสเข้าเรียนอีกจำนวนหนึ่ง

ในโอกาสนี้ รมว.ศธ. ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินพยายามอย่างหนักในการนำเด็กตกหล่นที่หลุดออกจากระบบการศึกษาที่มีมากกว่า 2 แสนคนกลับเข้าเรียน โดยทุกหน่วยงานได้ช่วยกันทุกวิถีทาง สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมทั้งสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวให้ประเทศ ในปีที่ที่ผ่านมาได้เร่งนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีเด็กที่ยังหลุดจากระบบและรอโอกาสในการเข้าเรียนอีกจำนวนหนึ่งทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ขยายผลไปยังนักเรียนอาชีวะศึกษาด้วยโดยได้จัดให้มีโครงการเรียนฟรี ที่พักฟรี ใน 87 วิทยาลัยทั่วประเทศด้วย

นาง Stefania Giannini ได้ชื่นชมความพยายามของไทย และกล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยดำเนินการของไทยสอดคล้องกับจุดเน้นสำคัญของยูเนสโก ที่เร่งให้นำเด็กทั่วโลกได้กลับเข้าเรียน นอกจากนี้ ยูเนสโกยังสนับสนุนการพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนเพื่อการดำรงชีวิตและเพื่อการมีงานทำด้วย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฯ กล่าวว่า ยูเนสโกมีกำหนดจัดการประชุมสำคัญ ๆ ตลอดปี 2565 อาทิ การประชุมก่อนการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Pre Summit meeting on Education Transformation) การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการศึกษาผู้ใหญ่ ครั้งที่ 7 (CONFINTEA VII) ที่โมร็อกโก การประชุมระดับโลกด้านการอุดมศึกษา (UNESCO World Higher Education) ในเดือนพฤษภาคม ที่สเปน เป็นต้น โดยหวังว่าไทยจะเข้าร่วมในการประชุมต่างๆที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้ขอบคุณประเทศไทย ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Asia-Pacific Regional Education Ministers Conference on SDG4-Education 2030) ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2665

นอกจากนี้ รมว. ศธ. ได้กล่าวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของไทย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 มีอนาคตที่ดี และมีงานทำในอนาคต นาง Giannini กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความมุ่งมั่นของยูเนสโกที่จะผลักดันการดำเนินการเช่นกัน ปัจจุบันยูเนสโกกำลังจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Draft Strategy for Technical and Vocational ที่มุ่งมั่นให้ประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวเช่นกัน