เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดย ยผ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในรูปแบบการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอย่างเป็นระบบโดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ยึดหลักวิชาการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจริงทุกพื้นที่ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เริ่มจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นเสนอขอโครงการมายังยผ.เพื่อคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญตามระดับความรุนแรง ซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อมูลของกรมทรัพยากรและชายฝั่งทะเล จากนั้นจะว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) จากพื้นที่จริงอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สะท้อนสภาพปัญหา สำหรับนำมากำหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบในระยะยาวหลังก่อสร้างเสร็จ อีกทั้งกำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อนำข้อคิดเห็นไปทบทวนปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

นายพรพจน์ กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า กลุ่ม Save หาดแม่รำพึงบางสะพาน กลุ่ม Beach for life ระบุ รายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหาดแม่รำพึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในประเด็นหัวข้อสาธารณสุขเป็นข้อมูลของจ.สงขลา โดยลอกการศึกษาของพื้นที่อื่นมาใส่ในรายงาน ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่นั้น ยผ.ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วขอเรียนชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทเอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) ตั้งแต่ปี 2561-2562 ซึ่งได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่จริงในทุกขั้นตอน แต่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งไฟล์รายงานการศึกษาฯ ซึ่งเป็นฉบับ (ร่าง) โดยมิได้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยสำหรับรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหาดแม่รำพึงฉบับ (จริง) ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเชิงพื้นที่ทุกประการ 

นายพรพจน์ กล่าวต่อว่า ยผ.ต้องขอโทษในความคลาดเคลื่อนดังกล่าวและขอขอบคุณกลุ่ม Save หาดแม่รำพึงบางสะพาน และกลุ่ม Beach for life เป็นอย่างสูงที่ร่วมตรวจสอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหาดแม่รำพึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง ยผ.ได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 น ที่อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญชวน กลุ่ม Save หาดแม่รำพึงบางสะพานกลุ่ม Beach for life และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ ในวันดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อสรุปรูปแบบโครงการก่อสร้างและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม บนพื้นฐานที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลอย่างเต็มศักยภาพและเท่าเทียมกัน