เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โพสต์แจ้งข่าวอัพเดทสิทธิบำนาญชราภาพ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น โดยระบุรายละเอียดว่า “ประกันสังคมอัพสิทธิบำนาญชราภาพ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ

  • ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  • ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39
  • ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

ทายาทสามารถรับเงินได้ 3 กรณี

  • กรณีที่ 1 กรณีรับเงินบำนาญชราภาพ ต่อมาเสียชีวิตภายใน 60 เดือน (นับจากเดือนที่รับบำนาญ) ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน
  • กรณีที่ 2 กรณีผู้ประกันตนกลับไปเป็นผู้ประกันตน และต่อมาเสียชีวิต (ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน 60 เดือน) ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับก่อนกลับไปเป็นผู้ประกันตน x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน
  • กรณีที่ 3 แบ่งเป็น 2 กรณี
    • กรณีรับเงินชราภาพก่อนบังคับใช้กฎกระทรวง แต่ยังไม่ครบ 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน
    • กรณีรับเงินชราภาพมาแล้วเหลือน้อยกว่า 10 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต x 10 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรฯ สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง”..

ขอบคุณภาพประกอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน