จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้า และการประปา

ล่าสุด เหลือระยะเวลาอีกเพียงแค่ 3 เดือนสุดท้ายที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับสิทธิลดค่าน้ำ ค่าไฟ วันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” ได้รวบรวมขั้นตอนและรายละเอียดการลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาให้อีกครั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ “การไฟฟ้านครหลวง” มีดังนี้

เข้าสู่เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
– กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
– บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
– ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
– ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
– กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
– บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
– ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
– ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (13 หลัก)
เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ลงทะเบียน
E-mail ของผู้ลงทะเบียน
กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ “การประปาส่วนภูมิภาค” โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ และจะต้องชำระส่วนที่เกินด้วยตนเอง

แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด จากเดิมสนับสนุนวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด โดยเป็นผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ

โดยขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ “การประปาส่วนภูมิภาค” มีดังนี้

เข้าสู่เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
– ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
– เลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
– E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
– เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
– กปภ.สาขา ของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
– เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
– เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”
กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และระบุข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้น้ำและบ้านเลขที่ที่ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเลือก ให้ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิตรวจสอบว่า ชื่อผู้ลงทะเบียนกับบ้านผู้ใช้สิทธิเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ แล้วคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน”

กรณีที่มีเลขบัตรประชาชนของตนเอง ในระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขบัตรประชาชนนี้ ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค”

กรณีมีเลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ ในระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค”

กรณีที่ระบุเลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง”

การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน ติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการรับสิทธิ

กรณีวอล์กอิน ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ

ลดค่าไฟ : ผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ

ลดค่าน้ำ : ผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ เพื่อยืนยันตัวตน

โดยทุกสิ้นเดือนการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรฯ ในช่อง อี-มันนี่ (e-Money) ของเดือนถัดไป ซึ่งผู้มีบัตรฯ สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร อีดีซี แอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้..