เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เงินฝากจะได้รับความคุ้มครองในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนับรวมทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้น ซึ่งการเข้าสู่วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาทในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เดิม โดยวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท สามารถครอบคลุมการคืนเงินให้กับผู้ฝากแบบเต็มจำนวน คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย

สำหรับผู้ฝากที่มีเงินฝากเกินกว่าวงเงินคุ้มครอง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ก็ให้ความคุ้มครอง 1 ล้านบาทแรกด้วย สำหรับส่วนที่เหลือ มีโอกาสได้รับเงินคืนเพิ่มเติมภายหลังจาก DPA ชำระบัญชีและขายทรัพย์สินของสถาบันการเงินดังกล่าวเสร็จสิ้น

สำหรับ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง 35 แห่ง ดังนี้

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (19 แห่ง)

1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

5.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  

6.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

7.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

8.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

9.ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

10.ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)   

11.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

12.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

13.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

14.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

15.ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

16.ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

17.ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

18.ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

19.ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (11 แห่ง)

1.ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

2.ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

3.ธนาคารซิตี้แบงก์

4.ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด 

5.ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น

6.ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

7.ธนาคารดอยซ์แบงก์

8.ธนาคารมิซูโฮ จำกัด

9.ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

10.ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

11.ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์

 บริษัทเงินทุน (2 แห่ง)

1.บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

2.บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง)

1.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

2.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด

3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด