เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 เม.ย.2563 เห็นชอบในหลักการ การให้สิทธิพิเศษ ลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ให้ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า รายละ 45 หน่วยต่อเดือน และทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ที่มีรายได้เกิน 1 แสนบาทต่อปี ให้ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า รายละ 40 หน่วยต่อเดือนนั้น 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขณะนี้ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างดำเนินการวางระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการขอใช้สิทธิของทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ 3 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเรียบร้อยแล้ว องค์การฯ จะแจ้งให้ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ 3 นำเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 


1.สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 
2.หนังสือรับรองรายได้ กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ ให้ใช้หลักฐานการรับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลาง หรือ กรมการเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หรือ สำนักงานคลังจังหวัด กรณีที่ไม่เป็นข้าราชการบำนาญและมีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้อันเกิดจากปฏิบัติงานประจำจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน กรณีไม่เป็นข้าราชการบำนาญและไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล หรือ อบต.) หรือที่ว่าการอำเภอ
3.ใบเสร็จรับเงินค่ากระแสไฟฟ้าเดือนล่าสุดของผู้รับสิทธิ

มายื่นขอหนังสือรับรองสิทธิที่ องค์การฯ ส่วนหลาง หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต (ผศ.) เพื่อนำไปแสดงขอรับสิทธิ ที่การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องที่ที่ทหารผ่านศึกฯ มีภูมิลำเนาอยู่ โดยคาดว่าจะเริ่มให้สิทธิ์ลดพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าแก่ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ 3 ภายในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป.