เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การจัดทำทะเบียนประวัติ การแจ้งการย้ายที่อยู่ การจัดทำบัตรประจำตัว และการสำรวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร สำหรับคนที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดือน และหากมีความประสงค์จะปฏิบัติเรื่องดังกล่าว ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อดำเนินการให้ได้  ขณะเดียวกันกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวที่มีชื่อรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร และมีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัว

พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กำหนดให้บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ออกให้กับคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลาไม่ถึง 10 ปี มีอายุใช้ได้เท่ากับระยะเวลาที่ผู้ถือบัตรได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และกำหนดให้รมว.มหาดไทยมีอำนาจกำหนดให้บัตรประจำตัว ที่ออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยประเภทใดมีอายุการใช้บัตรน้อยกว่า 10 ปีได้…. อ่านต่อที่ : https://d.dailynews.co.th/politics/654241/