เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ได้ลงนามประกาศ รพ.วชิระภูเก็ตเรื่อง การปรับการให้บริการผู้ป่วยนอก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาด เป็นวงกว้างเพื่อเป็นการลดความหนาแน่นและการแพร่กระจายเชื้อโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงจำเป็นจะต้องลดจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งระบบปกติ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทุกแผนก โดยงดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีการนัดหมาย และผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ยกเว้น ผู้ป่วยที่จำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ส่วนผู้ป่วยที่มีการนัดหมาย โรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วย เพื่อให้การนัดหมายใหม่ หรือเพื่อให้บริการทางไกลและจะให้ผู้ป่วย เดินทางมาโรงพยาบาลเฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 14-31 สิงหาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ทางด้าน นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ลงนามประกาศ เทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง ปิดตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) เป็นการชั่วคราว  เนื่องจากการตรวจเชิงรุกของผู้ประกอบการและผู้ช่วยขายในตลาดสาธารณะ 2 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกอบการและผู้ช่วยขายในตลาดแห่งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจึงให้ปิดตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะจัดการพื้นที่ตามหลักสุขาภิบาลตลาด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและผ่านการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564