เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม คณะผู้แทนจากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยนายหู จี้ผิง รอง ผอ.ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีน ระหว่างประเทศ นางฮวง ฮุย รอง ผอ.ศูนย์พัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจีน นายเจิ้ง เจี้ยน รองนักวิจัยศูนย์พัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจีน นายเซ่า อี้เผิง ผอ.สํานักการสอนและทรัพยากร ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความ ร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจีน น.ส.ดิง เซียงรู ผอ.สํานักฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนนานาชาติ และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจีน นายหวัง ฮุ่ยชาง รอง ผอ.สํานักเอเชีย-แอฟริกา ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความ ร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจีน นายหลิว โปเฉ่า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส สํานักเอเชีย-แอฟริกา ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริม ความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจีน นายจ้าว หยานชิง ผอ.ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สํานักงานกรุงเทพฯ ได้เดินทางเข้ากราบนมัสการ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานมูลนิธิร่มฉัตร และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวว่า คณะผู้แทนจากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ แห่งสาธารณรัฐประชาชน ได้เข้ามาพบเพื่อหารือ และเตรียมการในการเปิดสถาบันภาษาจีน และการศึกษา อบรม ด้านเทคนิคและอาชีวะ ในวันที่ 21 มี.ค. เวลา 09.00 น. ที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ ซึ่งโลกในปัจจุบัน การศึกษาด้านอาชีวศึกษาถือเป็นพื้นฐานในการสร้างโลก จึงเกิดความร่วมมือดังกล่าวขึ้นกับทางสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสถาบันภาษาจีน และการศึกษา อบรม ด้านเทคนิคและอาชีวะ จะเป็นศูนย์อาชีวะไทย-จีน แห่งแรกของโลก ซึ่งจะเกิดความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาจากทุกมณฑลของจีน และจากทุกภูมิภาคของไทย การเปิดสถาบันภาษาจีน และการศึกษา อบรม ด้านเทคนิคและอาชีวะ จะเป็นก้าวแรกในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะของไทยกับจีน และจะมีทั้งการให้ทุนการศึกษา การส่งนักศึกษาไทยไปฝึกงานที่จีนด้วย ที่สำคัญการเกิดขึ้นของสถาบันดังกล่าวจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะของไทยกับจีน ทั้งต่อไปจะเกิดความร่วมมือกับจีนในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยจะร่วมมือกับทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดศูนย์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชด้วย

“โครงการนี้ดำเนินการในนามรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ถือเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาอาชีวะในไทย ที่มีความมุ่งมั่น และมีความกระตือรือร้นในการที่จะศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา” สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าว

ด้านนายหู จี้ผิง กล่าวว่า การดำเนินการศูนย์อาชีวศึกษาไทย-จีน ดังกล่าว เป็นแห่งแรกที่ทางจีนดำเนินการด้านการเรียนอาชีวศึกษากับต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน