เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1.น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2.นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3.นายวรากร พรหโมบล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 4.นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 5.นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 6.นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นายคารม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 2 ราย ดังนี้ 1.นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน 2.นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป อีกทั้ง ครม. ยังมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอแต่งตั้งนายนฤชา ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และ ครม. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ