เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พม. กล่าวว่า จากกรณีมีรายงานข่าว และข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ นั้น ขอชี้แจงว่ายังเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เนื่องจากอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพ ได้มีการประชุมและมีประเด็นนี้ เป็นเพียงการหารือขั้นต้นในการหาแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงยังต้องดำเนินการอีกหลายขั้นตอน ต้องผ่านคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ต้องผ่านความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางอีกมากมายเพื่อที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย

นางสุจิตร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ขอยืนยันว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยน ไม่มีผลกระทบกับผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่ในปัจจุบัน ยังคงรับเบี้ยตามปกติทุกอย่าง ส่วนแนวโน้มกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพในอนาคตนั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้เมื่อยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจน เพราะเรื่องนี้ยังต้องดำเนินการตามมติที่เป็นแนวทางสุดท้ายของ คณะกรรมการ ผู้สูงอายุแห่งชาติและครม. ขอให้ทุกคนอดใจรอเรื่องนี้เราต้องขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลดีที่สุด

นายอนุกูล ปีดแก้ว รอง ปลัด พม. กล่าวว่า ขอย้ำว่านอกจากจะไม่กระทบกับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในปัจจุบันแล้ว แนวโน้มในการเพิ่มเงินต่างๆ ก็ต้องรับฟังเสียงจากสื่อ สังคม ที่มีการตั้งข้อสังเกตตามเป็นข่าว ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ชัดเจนที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุจะต้องรับฟัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปัจจุบันจะมีการจ่าย เป็นประจำทุกเดือน ตามช่วงอายุดังนี้ อายุ 60 – 69 ปี 600 บาท/คน/เดือน อายุ 70 – 79 ปี 700 บาท/คน/เดือน อายุ 80 – 89 ปี 800 บาท/คน/เดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/คน/เดือน