จากกรณีที่พบปัญหาการหลอกลวงซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ ทั้งการได้รับสินค้าไม่ตรงปก การจ่ายเงินซื้อสินค้าไปแต่ไม่ได้รับของ รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าและไม่แจ้งราคาจำนวนมาก ล่าสุด นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในพร้อมเปิดรับร้องเรียนปัญหาการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนผ่านสายด่วน 1569 และอีเมล 1569@dit.go.th โดยเฉพาะกรณีร้านค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ไลน์ และเว็บไซต์ที่ไม่ระบุราคาสินค้า บริการ หรือรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน แต่ให้โทรศัพท์ หรืออินบ็อกซ์ไปสอบถามข้อมูลราคาแทน จะถือว่ามีความผิดตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ทันที

“ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เปิดให้มีการร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของเรื่องราคาสินค้าและบริการ กรมฯ มีอำนาจดูแลรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งร้านค้าออนไลน์จะต้องแจ้งราคาสินค้าและบริการให้อย่างชัดเจน ถ้าไม่ลงจะถือว่ามีความผิดกฎหมายและมีบทลงโทษ ส่วนกรณีที่ซื้อสินค้าและได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ลงประกาศ กรมฯ ก็ยินดีรับเรื่องร้องเรียนและพร้อมช่วยประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่ดูแลผู้บริโภคดำเนินการต่อไป”

รายงานข่าวจากกรมการค้าภายในระบุว่า กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคาผ่านช่องทางที่จำหน่ายจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของค่าปรับ เช่น หากโทษปรับ 10,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 2,500 บาท สำหรับหลักฐานที่ต้องเตรียมในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสนั้น เช่น ข้อความที่พูดคุยกัน, การแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับ 

สำหรับประกาศการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจที่มีความชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย ที่สำคัญการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการ ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคา หรือ ค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความ หรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

นอกจากนี้ กรณีมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้า หรือค่าบริการ เช่น ค่าขนส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วน และเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า หรือค่าบริการที่ให้บริการด้วย