จากกรณีที่กระทรวงการคลังได้กำหนดวิธีการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยวิธีการสแกนใบหน้าควบคู่กับการใส่รหัสคู่บัตร (PIN Code) 6 หลัก โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับการชำระเงินของผู้มีสิทธิใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปใช้สิทธิที่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่รับชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน จะต้องมี 3 อย่างนี้!
1.ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
2.กดรหัสคู่บัตร PIN 6 หลัก
3.ให้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการสแกนใบหน้าทุกครั้ง

ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยการสแกนหน้าควบคู่กับกดรหัส 6 หลัก ได้ยกเว้นกลุ่มผู้มอบอำนาจให้ดำเนินการแทน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่เดินทางไปยืนยันตัวตนเองไม่ได้ เป็นต้น และกลุ่มผู้ที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนยืนยันตัวตน (e-KYC)