เมื่อวันที่ 8 ก.ค. Forbes.com หรือฟอร์บส์เอเชีย ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 โดย 10 อันดับของอภิมหาเศรษฐีไทยประจำปีนี้ ประกอบด้วย

อันดับ 1 พี่น้องเจียรวนนท์ การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มาทรัพย์สิน: อาหาร มูลค่าทรัพย์สิน: 9.48 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

อันดับ 2 นายเฉลิม อยู่วิทยา การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มา ทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม มูลค่าทรัพย์สิน: 7.69 แสนล้านบาท

อันดับ 3 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มา ทรัพย์สิน: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าทรัพย์สิน: 3.98 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

อันดับ 4 ตระกูลจิราธิวัฒน์  การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มาทรัพย์สิน: ค้าปลีก มูลค่าทรัพย์สิน: 3.64 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

อันดับ 5 นายสารัชถ์ รัตนาวะดี การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มา ทรัพย์สิน: พลังงาน มูลค่าทรัพย์สิน: 2.79 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

อันดับ 6 ตระกูลโอสถานุเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 8 แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม มูลค่าทรัพย์สิน: 1.09 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

อันดับ 7 นายสมโภชน์ อาหุนัย การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 18 แหล่งที่มาทรัพย์สิน: พลังงาน มูลค่าทรัพย์สิน: 1.03 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

อันดับ 8 นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 11 แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การแพทย์ มูลค่าทรัพย์สิน: 1.02 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

อันดับ 9 นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ลงจากอันดับ 7 แหล่งที่มาทรัพย์สิน: สีทาอาคาร มูลค่าทรัพย์สิน: 1 แสนล้านบาท (ทรงตัว)

อันดับ 10 นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ นางดาวนภา เพชรอำไพ การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่ แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การเงิน มูลค่าทรัพย์สิน: 9.42 หมื่นล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ 1 เหรียญสหรัฐ : 31.40 บาท

ขอบคุณที่มาเว็บไซต์ฟอร์บส์ประเทศไทย