เมื่อวันที่ 18 ต.ค. แฟนเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เช็กด่วน วันนี้มีเงินเข้า ให้เข้าไปเช็กในระบบในระบบประกันสังคมที่ขึ้นสถานะ สีเขียว และ อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 64”

โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ทางประกันสังคมได้โอนเงินช่วยเหลือให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 คน ซึ่งจะได้รับช่วยเหลือ รวม 2 รอบ คนละ 10,000 บาท

ล่าสุดวันนี้ 18 ตุลาคม 5264 มีได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว 10,000 บาท โดยสามารถเช็กสิทธิได้ที่นี (คลิกเช็กสิทธิเลยที่นี่) สำหรับผู้ที่ “ไม่ได้รับสิทธิ” สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ซึ่งขั้นตอนการทบทวนสิทธิ โดยประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ที่ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ” ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 โหลดเอกสารดังต่อไปนี้
แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างหรือผู้ประกันตน ม.33
หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา
แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-40

ขั้นที่ 2 กรอกเอกสารให้ครบถ้วนเติมแบบฟอร์มเอกสาร
ลงชื่อ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินอื่นๆ เพิ่มเติม
ระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้

ขั้นที่ 3 ส่งเอกสาร
นำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้วส่งมาหาที่สำนักงานประกันสังคมที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ทางไปรษณีย์ (นับตามวันประทับตราไปรษณีย์)..

ขอบคุณภาพประกอบ : แจ้งข่าวประกันสังคม