ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ณ วัดตะเคียนงาม ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เข้าร่วม

นางสุภาภรณ์ ยอดบริบูรณ์ ประธานชุมชนปากนำประแส กล่าวว่า ชาวปากน้ำประแสมีความผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพทางการประมง มีประเพณีที่สำคัญเป็นอัตลักษณ์มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทำให้ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด เพราะเสน่ห์ของบ้านไม้เก่าที่ตั้งอยู่ริมน้ำ อายุเท่ากับคนรุ่นก๋ง หรือรุ่นทวด ที่ทอดยาวคู่ขนานไปตามเส้นทางถนนแคบๆ ราวหนึ่งกิโลเมตร หลายหลังมีการปรับปรุงดัดแปลงภายในให้เหมาะกับยุคสมัย แต่ภายนอกยังคงรูปลักษณ์ความเป็นบ้านเก่า

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากประมง เช่น กะปิ น้ำปลา อาหารทะเลสด ถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่น และมีอาหารพื้นบ้าน อาทิ ทอดมันประแส ยำปลาฮือแซ ผัดไทปู และบ้านพิพิธภัณฑ์ประแส ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติของชุมชน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย ทำให้ชุมชนปากน้ำประแสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ให้เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี พ.ศ.2560

นางยุพา กลาวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยนำอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน มาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาเรียนรู้ โดยการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ จาก 76 จังหวัด 228 ชุมชนให้เหลือ 10 ชุมชน เพื่อรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็นการมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน และยังเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งชุมชนปากน้ำาประแสแห่งนี้ เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ มีผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ในครั้งนี้ โดยทางชุมชนจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป.