เมื่อวันที่ 19 พ.ย. พ.ท.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกดำรงความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในทุกมิติ ล่าสุดในห้วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 64 นี้ กองทัพบกได้บูรณาการกระบวนการสมัครเข้าสอบคัดเลือกกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการในกองทัพบกเป็นนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์แบบรวมการ “One Stop Service” ผ่านทาง เว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/ ซึ่งเป็นการรวบรวมการสอบคัดเลือกกำลังพล 4 ประเภท จำนวน 3,080 อัตรา 

ได้แก่ นักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 2,500 นาย ทหารประทวนจากทหารกองหนุน ในส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ จำนวน 200 นาย นายทหารประทวนจากทหารกองหนุน สายงานสัสดีจำนวน 80 นาย และทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน จำนวน 300 นาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ในหลายประเภทในครั้งเดียวกันอีกทั้งเป็นการขยายโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมและได้รับการอำนวยความสะดวกจากหน่วยทหารในพื้นที่ในการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 – 5 ม.ค. 65 และจะมีการจัดสอบวัดความรู้ภาควิชาการในแต่ละภูมิภาค ในวันที่ 6 ก.พ. 65 ล่าสุดมียอดผู้สมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ รวม 8,086 คน 

พ.ท.หญิงปวีณา กล่าวว่า  การพัฒนาระบบการคัดเลือกกำลังพลเข้าปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพบกนี้เป็นนโยบายที่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ มีใจรักในอาชีพทหาร มีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือประชาชน ยึดมั่นในอุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก ในหลากหลายหน้าที่และภารกิจ เพื่อใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ.