นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการจัดหารถโดยสาร (รถเมล์) ใหม่ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รองรับการใช้บริการของประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็น เด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ 

โดยมี นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ ผู้แทนภาคีเครือข่าย พร้อมตัวแทนจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานและที่ปรึกษาอาวุโส และนายสุนทร สุขชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และมีผู้บริหารองค์การเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64  

นอกจากนี้ร่วมกันทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์อำนวยความสะดวกคนพิการ ภายในรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) แบบชานต่ำ อาทิ ทางลาด ที่นั่งคนพิการ และระบบล็อกล้อรถวีลแชร์ เป็นต้น ซึ่งทางภาคีเครือข่าย ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.ควรจัดทำป้ายหยุดรถโดยสารต้นแบบ สำหรับคนพิการ 2.ควรมีอักษรเบรลล์ ที่ป้ายหยุดรถโดยสารและป้ายบอกเส้นทาง สำหรับคนตาบอด และ 3.ควรพัฒนาแอพพลิเคชั่นเวียบัส เพื่อให้คนพิการสามารถใช้งาน ในการติดตามรถโดยสารแบบเรียลไทม์ได้ด้วย