กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดี ขร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมแนวทางดำเนินงานรองรับการขนส่งสินค้า และการเดินทางข้ามแดน ระหว่างไทย-ลาว-จีน ให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดย ขร. ได้รับฟังข้อสังเกตที่อาจเป็นอุปสรรค พร้อมร่วมหารือให้ได้แนวทางการดำเนินงาน เพื่อขจัดข้อติดขัดในการขนส่ง ทั้งด้านกฎระเบียบ แนวทางการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งในภาพรวม การส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อให้ใช้บริการขนส่งทางรถไฟ ร่วมกับการขนส่งทางรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อใช้สะพานหนองคายเดิม และการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าในระยะเร่งด่วน โดยจะพัฒนาสถานีหนองคายให้รองรับการขนส่งผ่านสะพานเดิม ซึ่งมีการเตรียมพื้นที่บริเวณสถานีประมาณ 80 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ตรวจปล่อยสินค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนถ่ายจากทางถนนสู่ระบบราง โดยจะให้เอกชนเช่าบริหารจัดการพื้นที่ 4 แปลง อีก 1 แปลงเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ทั้งนี้ รฟท. จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานยกขนสินค้า โรยหินคลุกและบดอัดความหนา 10 เซนติเมตร รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่อง Mobile X-ray Inspection System เพื่อตรวจปล่อยสินค้าและทำพิธีการศุลกากรต่อไป

พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ย่านนาทาที่ รฟท. อยู่ระหว่างเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้า (เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในอนาคต) ซึ่งได้ออกแบบรายละเอียดงานโยธา ในโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) โดยได้ออกแบบย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้านาทารวมอยู่ในช่วงดังกล่าว ปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างของบประมาณ เพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้าเพื่อรองรับการขนส่งทางราง จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะคัดเลือกเอกชนผู้เข้าร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ต่อไป

อย่างไรก็ตามการเปิดให้บริการรถไฟลาว-จีน ซึ่งเชื่อมโยงจาก สปป.ลาว ไปถึงชายแดนจีนที่เมืองบ่อเต็น และจะเชื่อมต่อเข้ากับทางรถไฟจีนไปจนถึงเมืองคุนหมิง ถือเป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมโยงและรองรับการขนส่งสินค้า และการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว-จีน โดยในการเชื่อมโยงรถไฟระหว่างไทย และลาวนั้น ขณะนี้ฝ่ายไทยได้เตรียมความพร้อมรองรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านทางรถไฟ ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ให้มีความเหมาะสม โดยสามารถจัดขบวนรถได้ถึง 14 ขบวนต่อวัน ขบวนละ 25 แคร่

ทั้งนี้ปัจจุบันการขนส่งสินค้าและการเดินทาง ยังมีปริมาณที่ไม่เต็มศักยภาพที่รองรับได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับสถิติตัวเลขการส่งออกสินค้าผ่านชายแดนหนองคายช่วงเดือน ธ.ค.63 กับช่วงเดือน ธ.ค.64 (ช่วงที่เปิดให้บริการรถไฟลาว-จีน) มีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นจาก 116,552 ตัน เป็น 304,119 ตัน ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.64 พันล้านบาท เป็น 6.91 พันล้านบาท.