เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค.2564 พบผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 141 ราย แบ่งเป็นชาย 73 ราย หญิง 68 ราย ค่ามัธยฐานของอายุ 64 ปี (24-96 ปี)

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 71 ราย นนทบุรี 18 ราย สมุทรสาคร 7 รายปทุมธานี 6 ราย นครปฐม 5 ราย สมุทรปราการ 1 ราย นราธิวาส 3 ราย ปัตตานี 3 ราย ยะลา 2 ราย สงขลา 1 ราย ฉะเชิงเทรา 2 ราย ตราด 2 ราย
ปราจีนบุรี 2 ราย สระแก้ว 1 ราย อุบลราชธานี 4 ราย กาญจนบุรี 3 ราย อุดรธานี 2 ราย เชียงราย 1 ราย กำแพงเพชร 1 ราย ชัยภูมิ 1 ราย นครนายก 1 ราย อ่างทอง 1 ราย นครพนม 1 ราย นครราชสีมา 1 ราย หนองบัวลำภู 1 ราย

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ความดันโลหิตสูง 82 ราย เบาหวาน 63 ราย โรคไต 31 ราย ไขมันในเลือดสูง 27 ราย โรคหัวใจ 12 ราย หลอดเลือดสมอง 6 ราย โรคปอด มะเร็ง 5 ราย อ้วน 4 ราย ตั้งครรภ์ 34 สัปดาห์ 1 ราย ไม่มีโรคประจำตัว 14 ราย.