เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเภอโพนนาแก้ว ได้ลงนามคำสั่งอำเภอโพนนาแก้ว ที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นการแจ้งปิดบ้านโพนบก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแป้น ซึ่งพบคลัสเตอร์การจัดงานบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ปั๊มน้ำมันบ้านโพนบก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

เบื้องต้นตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนแล้วกว่า 70 ราย โดยการปิดหมู่บ้านมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 12 -26 มกราคม 2565 เพื่อต้องการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากท่านใดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ของหมู่บ้านดังกล่าว​ ขอให้ท่านเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง หากพบอาการผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงโดยทันที

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปลัดจังหวัดสกลนคร นายอำเภอโพนนาแก้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมประชุมและสังเกตการณ์ โดยได้นำชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย จำนวน 84 ชุด ถุงยังชีพจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ไปช่วยเหลือนักเรียน ที่ติดเชื้อ จำนวน 6 ราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไปช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยอำเภอโพนนาแก้ว มีเตียงรองรับผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาล จำนวน 60 เตียง CI ที่ เทศบาลตำบลโพนนาแก้ว และตำบลบ้านโพน รวม 50 เตียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ย้ำให้หอกระจายข่าวเร่งสร้างการรับรู้ ให้ชุมชนร่วมเฝ้าระวัง ให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง สอดส่องดูแลการเข้า-ออกพื้นที่ ป้องกันตนเองและชุมชนด้วยมาตรการ D-M-H-T-T-A กระตุ้นให้ ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน