เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศว่า พร้อมเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฟรี สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปีที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มมาแล้ว 2 เข็ม โดยสามารถวอล์กอิน เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มกระตุ้นได้

สำหรับรายละเอียดในการเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ฟรีมีดังนี้

วัน – เวลา

เริ่มวอล์กอิน วันที่ 22 ม.ค. 65 เป็นต้นไป ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.
สถานที่

ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 1 หรือ 2 หรือ 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอล์กอิน ฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์ฟรี สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอล์กอิน ฉีดเข็ม 3 ไฟเซอร์ฟรี สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี

เงื่อนไข รายละเอียดก่อนเข้ารับดังนี้

ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ด้วยวัคซีนไฟเซอร์
สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2553)
เป็นเด็กที่เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากทุกศูนย์ฉีดอื่นๆ ครบแล้ว 2 เข็ม โดยรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วันและไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 มาก่อน
ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา
ให้บริการทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว (ต่างชาติ ต่างด้าว ต้องมีเลขประจำตัว (เลข CID) ที่ได้รับจากสถานที่ฉีด 2 เข็มแรก เพื่อใช้ในการลงทะเบียน)