นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้แก่ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ล่าสุด ลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน​ (ทย.) แล้ว โดยหลังจากนี้ท่าอากาศยานเบตง จะสามารถเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ได้ ส่วนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ และสายการบินเริ่มให้บริการเมื่อใดนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งพิจารณา

รายงานข่าวจาก ทย. แจ้งว่า ในวันที่ 29 ม.ค.65 ทย. จะทดลองการเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์ ที่ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา โดยให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ใช้อากาศยานแบบ Q-400 ความจุผู้โดยสารจำนวน 86 ที่นั่ง โดยสายการบินนกแอร์ ในเส้นทางดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง ยืนยันว่าท่าอากาศยานเบตง มีความพร้อมในด้านกายภาพ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ปัจจุบันท่าอากาศยานเบตง ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สายการบินนกแอร์จึงได้ขออนุญาตทำการบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เส้นทางบินกรุงเทพฯ​ (ดอนเมือง)-เบตง-กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ และสรุปข้อตกลงสำหรับการเปิดทำการบินแบบประจำ​ (Schedule Flight) ตามที่ได้ยื่นขออนุญาตทำการบินไว้ 2 เส้นทาง คือ 1.หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และ 2.ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง

อย่างไรก็ตาม ทย. ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ต.ค.58 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามยุทธศษสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการเปิดเที่ยวบินพาณิชย์แบบประจำ กระทรวงคมนาคม ทย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมสรุปข้อมูลภายหลังจากเที่ยวบินทดลองนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายอีกครั้ง และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ ตามนโยบาย รมว.คมนาคม ที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศอย่างบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ขณะที่นายอริย์ธัช ก้องเกียรติชัย ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา และเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ยะลา กล่าวว่า วันที่ 29 ม.ค. นี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับจังหวัดยะลา และประชาชนอำเภอเบตง จะจัดพิธีต้อนรับเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา เที่ยวบินพิเศษของสายการบินนกแอร์ แบบเช่าเหมาลำ 86 ที่นั่ง เส้นทางบินตรงไป-กลับ โดยขาไป เที่ยวบิน DD6260 กรุงเทพฯ​ (ดอนเมือง)-เบตง​ (ยะลา) จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 09.00 น. ถึงท่าอากาศยานเบตง 11.00 น. และขากลับเที่ยวบิน DD6261 เบตง​ (ยะลา)-กรุงเทพฯ​ (ดอนเมือง) ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเบตง 16.00 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง 18.00 น.