วันที่ 22 ก.พ. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ …) พ.ศ. .… หรือมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว (แอลทีอาร์ วีซ่า) กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่นคงสูง, กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ และกลุ่มที่ต้องการทำงานจากไทย และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17% ของเงินได้พึงประเมิน จากเดิมต้องเสียสูงกว่านี้

ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์ว่า จะมีชาวต่างชาติเข้ามาในไทย 1 ล้านคน และจะไม่ทำให้สูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างประเทศซึ่งไม่อยู่ในฐานภาษีเงินได้ของไทย แต่อาจเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษในอัตราภาษี 17% และมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่ม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน

สำหรับกลุ่มชาวต่างชาติตามมาตรการนี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกคือประชากรโลกที่มีความมั่นคงสูง ต้องลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือในอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่าปีละ 8 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่กลุ่มที่ 2 ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ อายุ 50 ปีขึ้นไป ลงทุนในพันธบัตรไทย ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือในอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 2.5 แสนดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้ปีละ 4 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ หรือมีรายได้ เงินบำนาญ ไม่ต่ำกว่าปีละ 8 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ต้องการทำงานจากไทย มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 4 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับเงินทุน ซีรีย์เอ มีประสบการณ์ 5 ปี

กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ มีรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 4 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ สศช. คาดการณ์ภายใน 5 ปีงบประมาณ 65-69 จะช่วยเพิ่มชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไทย 1 ล้านคน เพิ่มเงินใช้จ่ายหมุนเวียนเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท เพิ่มการลงทุนในประเทศ 8 แสนล้านบาท และสร้างรายได้การเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น 2.7 แสนล้านบาท