เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการ รมว.พาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้เดินทางมารับหนังสือร้องทุกข์จากคณะของนายกฤษกร ศิลารักษ์ ผู้ประสานงานกลุ่มผู้เดือดร้อนจากโครงการเขื่อนหัวนา ที่ประกอบด้วยกลุ่มโนนสังข์, กลุ่มราษีไศล และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเรียกร้องให้พิจารณาแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนาใน จ.ศรีสะเกษ หลังจากคณะอนุกรรมการได้ประชุมให้ความเห็นชอบมาก่อนหน้านี้ และมีรายชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับค่าชดเชยจากโครงการนี้ จำนวน 399 แปลง โดยแยกเป็นที่ดินประเภทมีเอกสารสิทธิ 47 แปลง และที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 352 แปลง

ทั้งนี้ เลขานุการ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า การมารับหนังสือร้องทุกข์ครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ที่ต้องการให้ความเป็นธรรมและช่วยเหลือประชาชนทั่วถึง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่า หลังจากเรื่องดังกล่าวผ่านการพิจารณาของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสร็จเรียบร้อยเมื่อใด ให้พิจารณาบรรจุวันประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาโดยเร็ว