เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 พ.ค. ที่กระทรวงกลาโหม พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 5/2565 ที่มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมอบหมายให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 โดยนายกฯ ในฐานะ รมว.กลาโหม ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565

โดยให้ทุกส่วนราชการประดับพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าที่ตั้งหน่วย ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดเดือนมิถุนายน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนกําลังพลและครอบครัวทุกนาย ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ความสําคัญกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะสถาบันหลักที่สําคัญของชาติด้วยความจงรักภักดี โดยเผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังให้กําลังพล ครอบครัวและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจ และหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ให้ดําเนินการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันจะช่วยให้ประชาชน มีความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.