เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่ รมว.ศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้ง นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้ง ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 3 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี เมื่อวันที่ 27 ม.ค.65 ดังนี้ 1.นายถวัลย์ วรรณกิจมงคล 2.นางพอตา ยิ้มไตรพร 3.นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.65 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ รมว.สาธารณสุข เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ดังนี้ 1.นายประกิต วาทีสาธกกิจ ด้านการแพทย์ 2.นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ ด้านการสาธารณสุข 3.นายปกป้อง ศรีสนิท ด้านกฎหมาย 4.นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก 5.น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 6.นางสมศรี เผ่าสวัสดิ์ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน 7.นายสมพงษ์ จิตระดับ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน 8.นายอิศรา ศาสติศาสน์ จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน 9.นางฐาณิษา สุขเกษม จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.65 เป็นต้นไป

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ครม. ยังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 10 รูป/คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2565 ดังนี้ 1.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 2.นายสมัย เจริญช่าง 3.นายสยาม ม่วงศักดิ์ 4.นางกัมเลซ มันจันดา 5. นายสัตนามซิงห์ มัตตา 6.นายปรารพ เหล่าวานิช 7.นายสด แดงเอียด 8.นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ 9.นายธาดา เศวตศิลา 10. นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.2565 อีกทั้ง ครม.มีมติอนุมัติตามที่นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร รวม 7 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปีเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2565 ดังนี้ 1.นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ 2.น.ส.บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3.นายปกรณ์ คุณสาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4.พล.อ.โกศล ประทุมชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5.นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการภาคเอกชน 6.พล.ต.ท.ประหยัชว์ บุญศรี กรรมการภาคเอกชน 7.นางศรีมาลา พรรณเชษฐ์ กรรมการภาคเอกชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.65 เป็นต้นไป

ขณะที่ นายธนกร  วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปี 65 โดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่นักเรียนในครอบครัวยากจนพิเศษกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อของการศึกษา (อ.3, ป.6 และ ม.3) ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะหลุดจากระบบการศึกษา จำนวน 2.9 แสนคน สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนยากจนหรือด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการศึกษาพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นโรงเรียนปลายทางของนักศึกษา ทุนครูรัก(ษ์) ถิ่น และการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลตามเป้าหมาย จำนวน 600 แห่ง รวมทั้งโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดหรือท้องถิ่นมีระบบการช่วยเหลือและแก้ปัญหา เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับพื้นที่ ผ่านต้นแบบและระบบการทำงานใหม่ ๆ 

นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ เช่น เด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ การศึกษา โดยช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับโอกาส ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม.