เมื่อวันที่ 30 ก.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Parks of Thailand โพสต์ข้อความระบุว่า “กรมอุทยานฯ มีประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.64 เป็นต้นไป”

โดยมีเนื้อหาใจความในประกาศ ระบุว่า “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเตือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) โดยให้พิจารณาเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบางแหล่งที่สามารถดำเนินการได้ ยกเว้นการปิดอุทยานแห่งชาติตามฤดูกาล และตามคำสั่งหรือประกาศจังหวัดเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับการดำเนินการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ของทางราชการ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง”..

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Parks of Thailand