เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง การยกเลิกและไม่อนุญาตให้ทุกองค์กรภายใต้การดูแลขององค์การนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและมนุษยชน และระบบโซตัสทุกรูปแบบ โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ตามที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายต่อต้านการคุกคามทุกรูปแบบ ซึ่งหมายรวมถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ จึงได้รับการพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทุกคณะวิชา ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนนักศึกษา และนักขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ได้หารือและมีมติร่วมกันว่า ทุกกิจกรรมขององค์กรที่จัดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องปราศจากการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเกี่ยวข้องกับระบบโซตัส

ขอให้องค์กรต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การนักศึกษาฯ พิจารณากิจกรรมของตนเองอย่างถี่ถ้วน หากเป็นกิจกรรมที่เข้าข่ายการละเมิดตามสิทธิมนุษยชนทั้งทางร่างกายและจิตใจ การคุกคามทางเพศ การบังคับเข้าร่วมกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ ที่ผู้เข้าร่วมมิได้มีความสมัครใจ ขอความร่วมมือให้องค์กรแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว โดยคำนึงถึงสิทธิตามหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมของบุคคล

ทั้งนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอต่อต้านการกระทำ กิจกรรมใด ๆ ที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเกี่ยวข้องกับระบบโซตัส หากนักศึกษาคนใดพบเห็นหรือได้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรใดที่เข้าข่ายการละเมิดมตินี้ สามารถติดต่อร้องเรียนเข้ามาทางองค์การนักศึกษาฯ เพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป

“สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองทั้งทางความคิด และการกระทำที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้”

ขณะนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์จ้อความแจ้งเปิดช่องทางติดต่อ กิจกรรมรับน้องรุนแรง ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยหากนักศึกษาได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนมาได้ โดยระบุรายละเอียดว่า “แจ้งเรื่องร้องเรียนให้ สภานักศึกษา เข้าตรวจสอบกิจกรรมรับน้องรุนแรง, กิจกรรมที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ นักศึกษาได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากกิจกรรม

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-ประชุมเชียร์ จะต้องเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมโดยความสมัครใจ สภานักศึกษา มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา ทั้งในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังสภานักศึกษา เพื่อให้สภานักศึกษาเข้าตรวจสอบ หากได้รับแจ้งจากนักศึกษา สภานักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบกิจกรรมของทางสโมสรนักศึกษา ชมรมกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาลัย ชมรมคณะและวิทยาลัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางผู้จัดกิจกรรมทราบ

หากสภานักศึกษาตรวจพบกิจกรรมที่มีความรุนแรง หรือ ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ ไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียใหม่ สภานักศึกษาอาจให้ยุติกิจกรรม และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยทันที รวมทั้งดำเนินการอย่างอื่นตามสมควรและเหมาะสม”

ทั้งนี้สภานักศึกษา มช.แจ้งว่า มหาวิทยาลัยไม่มีการรับน้องแบบโซตัส โดยป้ายชื่อไม่ต้องสวมตลอดเวลา และการรับน้องต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ปราศจากความรุนแรง ทั้งนี้ตัวป้ายชื่อเอง ต้องมีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมด้วย

เบื้องต้นสภานักศึกษามีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบดูแล นักศึกษาสามารถร้องเรียนให้ตรวจสอบกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ชมรมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบ หากพบกิจกรรมที่รุนแรงสามารถสั่งให้ยุติกรรมได้ทันที..