เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงิน 8,382.2 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10.95 ล้านคน เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนเมษายน-กันยายน 2565 เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท/คน/เดือน ตามช่วงอายุ

สำหรับแผนการโอนจ่ายเงิน “กรมบัญชีกลาง” จะโอนเข้าบัญชีธนาคารผู้สูงอายุโดยตรง หรือจ่ายเงินสดให้กับผู้สูงอายุ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ตารางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ “ผู้สูงอายุ” มีดังนี้

-งวดที่หนึ่ง วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวสำหรับ 4 เดือน (เมษายน-กรกฎาคม 2565)

-งวดที่สอง วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำหรับเดือนสิงหาคม 2565

-งวดที่สาม วันที่ 19 กันยายน 2565 สำหรับเดือนกันยายน 2565

โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เมษายน-กันยายน 2565 มีสิทธิ 4 กลุ่ม ดังนี้

1.อายุ 60-69 ปี ( จำนวน 6.5 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 100 บาท/คน/เดือน

2.อายุ 70-79 ปี (จำนวน 3.0 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 150 บาท/คน/เดือน

3.อายุ 80-89 ปี (จำนวน 1.2 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน

4.อายุ 90 ปี ขึ้นไป (จำนวน 1.9 แสนคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 250 บาทต่อคนต่อเดือน