สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 6 ก.ค. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,428 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,425 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,313,010 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,049 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,312,401 ราย กำลังรักษา 24,792 ราย เสียชีวิต 22 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 9,060 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 727 ราย ขณะที่มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 4,079 ราย