เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีหนังสือคำสั่ง ตร. ที่ 111/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวงสอบข้อเท็จจริง ใจความว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้นาม “ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง” ร้องเรียนว่าถูกสอบสวนดำเนินดีโดยไม่เป็นธรรม โดยกล่าวอ้างว่าเป็นข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดนกลั่นแกล้ง ถูกเรียกไปสอบสวน ซึ่งการสอบสวนเป็นการสอบสวนไม่ชอบ เป็นการสอบสวนเกินกว่าอำนาจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ผู้สอบสวนมิใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีเจตนามุ่งเน้น กสั่นแกลัง ยัดเยียดข้อกล่าวหาขู่เข็ญ ให้การอันเป็นการจับผิด และกลุ่มข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร้องเรียนว่าถูกกลุ่มข้าราชการตำรวจอ้างเป็นคณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กระทำการโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรมเจตนาจงใจกลั่นแกล้ง โดยแอบอ้างจูงใจ ข่มขู่ ให้กระทำการหรือให้การโดยมิชอบ รวมทั้งปกปิดข้อเท็จจริงโดยทุจริต ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย

เพื่อให้ได้รายละเอียดประกอบการพิจารณาพฤติการณ์และหลักฐานในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจที่ถูกร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวข้างตัน นั้น กระทำผิดวินัยหรือไม่ตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ

2.พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รองจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

3.พล.ต.ต.โอภาส คงเมือง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

4.พ.ต.อ.พิศุทธิ์ ศุกระศร รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

5.พ.ต.อ.บุญส่ง หนูรัตน์ รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

6.พ.ต.อ.โอภาส ทั่งทอง รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

7.พ.ต.อ.วีร์พล ใหญ่อรุณ รองผู้บังคับการ กองคคีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดีเป็นกรรมการ สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

8.พ.ต.อ.ปภังกร ศรีวิรัญ ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 6 สำนักงานกฎหมายและคดี เป็นกรรมการ

9.ว่าที่ พ.ต.อ.เศรษฐพงษ์ จิตต์โกมุท ผู้กำกับการ กลุ่มงานวิชาการกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี เป็นกรรมการ

10.ว่าที่ พ.ต.อ.นภัสกร วงศ์ษา ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นกรรมการ

11.พ.ต.ท.ทรงเวทย์ ศรีธรรม รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

12.พ.ต.ท.ศิริพล บุญหนุน รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

13.พ.ต.ท.ชินกฤต ไมตรีแพน รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 10 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

14.พ.ต.ท.เจนวิทย์ ตรีสุคนธ์ สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 3 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

15.พ.ต.ท.สากล รัศมีบรรพตกุล สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

16.พ.ต.ท.พัชระ รัตนประเสริฐ รองผู้กำกับการ ฝ้ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำสั่งนี้ แล้วเสนอสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป.