ก่อนหน้านี้ ครม.อนุมัติให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 2.5% และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 4.5% เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค.2564 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดโครงการแล้ว ส่งผลให้ ตั้งแต่เดือน ก.ย.2564 เป็นต้นไป ต้องส่งเงินประกันสังคมเท่าเดิม (มาตรา 33 สูงสุด 750 บาท, มาตรา 39 สูงสุด 432 บาท )

นายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33

นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิมปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2.5% ต่อเดือน ซึ่งเดิมทีถูกหัก 5% หรือ คำนวณโดย นำ “เงินเดือน” คูณ “2.5%” จะได้จำนวนเงินที่ถูกหักออกไปในแต่ละเดือน เช่น

เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 750 บาท (จำนวนเงินที่ถูกหัก)
เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 2.5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 375 บาท (จำนวนเงินที่ถูกหัก)

ตั้งแต่เดือน ก.ย.เป็นต้นไป หักเงินเข้าประกันสังคมเท่าเดิม สูงสุดคือ 750 บาท

ผู้ประกันตน ม.39

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ที่เคยทำงานในบริษัท หรืออยู่ในมาตรา 33 มาก่อน แต่ว่างงาน หรือลาออกไม่เกิน 6 เดือน และเคยส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือนขึ้นไป แต่ยังอยากได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่ รัฐบาลกำหนดให้ส่งเงินสมทบ
เหลือเดือนละ 4.5% จากเดิม 9% โดยเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน เช่น

เงินเดือน 4,800 บาท (เงินเดือน) x 4.5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 216 บาท (จำนวนเงินที่ถูกหัก)

**ตั้งแต่เดือน ก.ย.เป็นต้นไป หักเงินเข้าประกันสังคมเท่าเดิมคือ 432 บาท

สำหรับประกาศตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยประกาศในกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบ โดยให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 เดิมร้อยละ 5 ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน (ค่าจ้างสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ถูกหักเงินสมทบ 375 บาท) และผู้ประกันตนมาตรา 39 เดิมร้อยละ 9 ลดลงเหลือร้อยละ 4.5 (จากเดิมที่จ่ายเดือนละ 432 บาท เหลือ 216 บาท)

สำหรับรัฐบาลยังคงส่งเงินสมทบในอัตราเดิม คือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน