ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 3 โครงการ ประกอบด้วย 1 โครงการ การพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง (National Postdoctoral/ Postgraduate System of Thailand) 2. โครงการ รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล 3. โครงการ การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบาโดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สกสว. ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. และผู้ทรงคุณวุฒิในระบบ ววน. เพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการ สู่การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และขยายผลในภาคอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในมิติของการสร้างบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี

โอกาสนี้ รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้กองทุนส่งเสริม ววน. ครั้งนี้ ว่า เป็นโอกาสดี ที่ สกสว. และ บพค. ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) และนักวิจัยโครงการ ซึ่งทำให้ทราบถึงปัญหาและความไม่เข้าใจในบางเรื่อง ของแผนงานพัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียนที่มีความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติอย่างเข้มแข็งในวงกว้าง ของแผนงานย่อยพัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน

ในส่วนนี้ สกสว.ได้อธิบาย และ พร้อมเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานกับมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบแผนงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้าน นอกจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ร่วมลงพื้นที่ ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ ที่นักวิจัยโครงการ รวมถึง สกสว.และ บพค. นำกลับไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้การดำเนินงานด้านบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิพลมากขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ กล่าวว่า บพค.ได้ให้การสนับสนุนโครงการ การพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง แก่ รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เพื่อพัฒนากลไกและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง และรองรับการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต และโครงการ รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตสำหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล แก่ ศ. ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสมาร์ต (Smart learning management model) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลและสภาวะปกติใหม่ ด้วยตระหนักถึงวิสัยทัศน์ ว่าด้วยการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและงานวิจัยขั้นแนวหน้า ให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยสู่อาเซียน และ พันธกิจในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา และ สนับสนุนทุนวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตลอนจนการสนับสนุนทุนด้านการพัฒนาระบบนิเวศ และ โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้าง Foundation ของประเทศ และเป็นสถาบันระดับชาติ ต่อไป