เมื่อวันที่ 27 ต.ค. นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการวิจารณ์ระบบไทยแลนด์ พาส (Thailand Pass) ว่าไม่มีความชัดเจน และอาจส่งผลกระทบต่อผู้เดินทางเข้าประเทศไทยนั้น ตนขอชี้แจงว่าไทยแลนด์ พาส เป็นระบบการลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยระบบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ tp.consular.go.th ลดขั้นตอนการกรอกหรืออัพโหลดเอกสารต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกการเดินทาง ซึ่งมาทดแทนระบบการขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ซีโออี) ที่ใช้มาก่อนหน้านี้ โดยระบบใหม่จะเริ่มใช้งานในวันที่ 1 พ.ย.2564 รับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติยังต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ในการเดินทางเข้าประเทศไทยเช่นเดิม นอกจากนี้ ระบบไทยแลนด์ พาส ยังเชื่อมโยงข้อมูลในการเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลทั้งด้านสุขภาพและการตรวจคนเข้าเมืองไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว

นายธานี กล่าวอีกว่า  ในช่วงการเปลี่ยนผ่านระบบดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการทั่วโลก ยังสามารถอนุมัติการขอเอกสารซีโออีผ่านระบบลงทะเบียนกลางของกระทรวงฯ ทางเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th ไปก่อนได้จนถึงวันที่ 1 พ.ย.นี้ โดยอนุโลมให้ผู้เดินทางที่มีคุณสมบัติมาจาก 46 ประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว สามารถจองโรงแรม (AQ หรือ SHA+) เพียง 1 คืนได้  ส่วนผู้ที่ได้รับการอนุมัติซีโออีไปก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถใช้ได้ซีโออีที่ได้รับไปแล้วในการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์พาสซ้ำ ทั้งนี้ ในช่วงแรก ระบบซีโออียังใช้ในการเดินทางเข้าไทยอยู่สำหรับบางกลุ่ม เช่น ผู้เดินทางมารักษาพยาบาล และผู้ที่เดินทางเข้ามาเป็นหมู่คณะ เช่นผู้เดินทางเข้ามาด้วยเรือสำราญ เป็นต้น

นายธานี กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปโดยราบรื่น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ผู้ใดที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามกรมการกงสุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2572-8442 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสถานเอกอัครราชทูตไทย/สถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก