เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 9 พ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งได้พิจารณาวาระต่อเนื่อง ในร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ในวาระที่หนึ่ง ซึ่งต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ หลังจากที่มีสมาชิกรัฐสภาอภิปรายครบถ้วน ทั้ง 70 คนแล้ว ทั้งนี้ในการประชุมสมัยดังกล่าวที่ไม่สามารถลงมติได้ เนื่องจากปัญหาองค์ประชุมไม่ครบโดยส.ส.ไม่ได้มีการอภิปราย เนื่องจากได้อภิปรายเสร็จสิ้นตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว

ทั้งนี้ที่ประชุมรัฐสภาร่วมกัน มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ด้วยคะแนน 435 ต่อ 30 งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ 49 คน และให้แปรญัตติเป็นเวลา 15 วัน  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงมติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและใช้เวลาพิจารณาในการลงมติประมาณ 20 นาที สำหรับกฎหมายดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเมื่อวันที่ 17 ก.ย. นายชวนซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมขณะนั้น ได้สั่งให้สมาชิกกดบัตรแสดงตน แต่ยังไม่ทันได้แสดงตนเสร็จ ก็สั่งปิดการประชุมเสียก่อน

จากนั้น ที่ประชุมรัฐสภา ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ…. ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้นำเสนอเนื้อหา.