เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ….​ ที่มี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ฐานะรองประธาน กมธ.ฯ ทำหน้าที่ประธาน กมธ.ฯ เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

โดยที่ประชุมมีข้อสรุปตามรายงานสรุปการประชุม กมธ.ฯ ที่สำคัญ ซึ่งได้แก้ไขมาตรา 69 ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยได้ตัดคุณสมบัติที่จะใช้เป็นข้อพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งออก เช่น ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) และจเรตำรวจแห่งชาติ ตัดข้อความที่ระบุว่าเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดเคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือ รองจเรตำรวจแห่งชาติมาแล้ว ไม่ถึง 1 ปี ให้แต่งตั้งผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือ รองจเรตำรวจแห่งชาตินานที่สุดเรียงตามลำดับออก และเหลือเพียง ตำแหน่งดังกล่าวจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศ พล.ต.ท. หรือ พล.ต.อ.

ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรองจเรตำรวจแห่งชาติ ตัดเงื่อนไขที่ต้องดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ หรือ จเรตำรวจ มาไม่น้อยกว่า 1 ปีออก และเหลือเพียงจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศ พล.ต.ท.

ตำแหน่งผู้บัญชาการและจเรตำรวจ ตัดเงื่อนไข ที่ต้องเคยตำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ หรือรองจเรตำรวจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ออก, ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ ตัดเงื่อนไขที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี, ตำแหน่งผู้บังคับการ ตัดเงื่อนไขที่เคยดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี, ตำแหน่งผู้กำกับการ ตัดเงื่อนไขที่เคยดำรงตำแหน่งระดับรองผู้กำกับการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี , ตำแหน่งรองผู้กำกับการ ตัดเงื่อนไขที่เคยดำรงตำแหน่งระดับสารวัตร ไม่น้อยกว่า 5 ปี ออก

นอกจากนั้น ได้ตัดความในวรรคสอง ที่เป็นบทบัญญัติซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขเคยดำรงตำแหน่งต่างๆ ก่อนได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นออกทั้งหมด

ทั้งนี้ สำหรับมาตรา 70 ที่ประชุมได้ยกมาหารือว่า ควรกำหนดให้นายกฯ หรือ ก.ตร. เป็นผู้คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. และควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็น ผบ.ตร. ให้เหมาะสม แต่ไม่มีข้อสรุปในประเด็นดังกล่าว และได้นัดประชุม กมธ.ครั้งถัดไปวันที่ 14 ธ.ค. และ 16 ธ.ค. ส่วนการกำหนดคุณสมบัติที่เป็นเงื่อนไขการได้รับพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งนั้น เป็นตามแนวคิดการปฏิรูปตำรวจที่ต้องการกำหนดคุณสมบัติเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นมีความเหมาะสม ไม่มีปัญหาการแต่งตั้งข้ามหัว หรือเป็นเด็กของนาย ซึ่งสร้างปัญหาต่อการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจที่ผ่านมา.