นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้นำหมายเลขทะเบียนรถตู้ของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน จำนวน 301 หมายเลขออกประมูลเป็นการทั่วไปและอำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com โดยเมื่อวานนี้ (15 ก.ค.64) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของรถตู้ หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบสองคน หมวด “ฮฮ” กรุงเทพมหานคร และเป็นการประมูลที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากทะเบียนรถเลขสวยของรถตู้นั้นมีกำหนดจัดประมูลเพียง 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง เท่านั้น

ผลการประมูลทั้ง 301 หมายเลข สามารถทำสถิติการประมูลนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ทั้งสิ้น 72,405,825 บาท ทั้งนี้ ในส่วนที่มีเผยแพร่ภาพและคลิปพบว่ามีผู้ประมูลหมายเลข ฮฮ 9999 ในราคา 101,000,000 บาท นั้น ไม่ใช่ผลการประมูลที่แท้จริงแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวเกิดจากผู้เข้าร่วมประมูลใส่ข้อมูลตัวเลขราคาประมูลผิดพลาด ซึ่งแท้จริงแล้วจะประมูลในราคา 10,100,000 บาท เมื่อเห็นราคาผิดพลาด ผู้ประมูลได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ กปถ. ทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวทันที

นางพรรณี กล่าวต่อว่า ซึ่งคณะทำงานควบคุมดูแลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันวินิจฉัยข้อเท็จจริง และปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบพยานหลักฐาน พบว่า การเสนอราคาดังกล่าวเป็นการเสนอราคาที่ไม่ถูกต้องจริง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงให้นำกลับมาประมูลใหม่เป็นเลขลำดับสุดท้ายของการประมูล และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายทราบเงื่อนไขดังกล่าวโดยทั่วกันแล้ว ก่อนนำกลับมาประมูลอีกครั้ง โดยเริ่มจากราคา 10,000,000 บาท ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพิ่มเติมจากราคาเดิมและทำสถิติจบการประมูลหมายเลข ฮฮ 9999 ในราคา 10,117,999 บาท

กปถ. ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 โดยยึดมั่นในหลักการเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการประมูลได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญของการประมูลคือการนำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ มาใช้เป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศในทุกมิติ ซึ่งให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของ ขบ.

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณชน รวมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพิ่มคุณภาพชีวิต มีคุณค่าในสังคม จึงถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย เป็นผู้ที่มีส่วนในการช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน