เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย น.ส.สกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร และนายนพ ชีวานันท์ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรค พท. รับยื่นหนังสือจากนายฐิติ ชิวชรัตน์ ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายสภานิสิต นักศึกษา และเครือข่าย 14 สถาบัน เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกประกาศหรือกฎระเบียบเพื่อบังคับใช้กับมหาวิทยาลัยในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในช่วงสถานการณ์โควิด มีรายละเอียด อาทิ

1.ขอให้ทบทวนมาตรการในการลดค่าเทอมของมหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนิสิตและนักศึกษา

2.ขอให้จัดมาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมให้แก่นิสิตและนักศึกษา เช่น เร่งฉีดวัคซีนสำหรับนิสิตและนักศึกษาที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโด๊ส

3.ขอให้จัดให้มีสัปดาห์พักผ่อน (Relax Week) ในปฏิทินการศึกษา ในช่วงก่อนการสอบกลางภาค และก่อนการสอบปลายภาค เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาได้มีสัปดาห์ว่าง สำหรับการผ่อนคลายจากภาระการเรียน และทบทวนบทเรียนก่อนการสอบ

4.มหาวิทยาลัยต้องดูแลเรื่องสุขภาพจิตของนิสิตและนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยต้องมีนักจิตวิทยาประจำมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน ต่อนิสิตและนักศึกษา 1,500 คน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมตามงานวิจัยด้านจิตวิทยา

นพ.ชลน่าน กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า รัฐบาลควรพิจารณาในประเด็นที่นักศึกษาได้เสนอ เนื่องจากนักศึกษาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ พรรค พท.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภาผ่านกลไกของคณะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) โดยจะเชิญให้ตัวแทนนักศึกษามาให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การดำเนินแก้ไขต่อไป.