เมื่อเวลา 17.34 น. วันที่ 25 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่… ) พ.ศ…. จำนวน 6 ฉบับ ภายหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแล้วเสร็จนั้น ประธานที่ประชุมได้ให้ผู้เสนอร่างอภิปรายสรุปร่างในส่วนของตนเองอีกครั้ง

ต่อมาเวลา 19.22 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าจะลงมติแบบใด โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ร่างทั้ง 6 ร่าง มีหลักการและเหตุผลคล้ายคลึงมาก และเรายินดีนำไปปรับแก้ในชั้นกรรมาธิการฯ จึงเสนอให้ลงมติแบบรวมมติ ด้านนายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนเห็นต่างกับเพื่อนสมาชิกจึงขอให้ลงมติแยกรายฉบับ จากนั้นนายชวนได้ถามมีมติที่ประชุมพบว่ามติส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการลงมติแบบแยกรายฉบับ

จากนั้นเป็นการลงมติแยกรายฉบับ สำหรับผลการลงมติพบว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นด้วยรับหลักการ 598 ต่อ 11 เสียง งดออกเสียง 14 เสียง, ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการ 375 ต่อ 207 เสียง งดออกเสียง 37 เสียง, ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการ 371 ต่อ 221 เสียง งดออกเสียง 30 เสียง

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายวิเชียร ชวลิต กับคณะ เป็นผู้เสนอ ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นด้วยรับหลักการ 578 ต่อ 19 เสียง งดออกเสียง 26 เสียง, ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการ 381 ต่อ 201 เสียง งดออกเสียง 34 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง, ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นด้วยรับหลักการ 408 ต่อ 184 เสียง งดออกเสียง 28 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

จากนั้นที่ประชุมมีมติใช้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดเดียวกันกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่… ) พ.ศ…. จำนวน 49 คน แต่มีการปรับเปลี่ยนในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจากนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็น นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ โดยให้ใช้ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณาวาระ 2 และมีระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน โดยจะเริ่มประชุมกรรมาธิการวิสามัญฯ นัดแรก ในวันที่ 1 มี.ค.นี้

ต่อมา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อ่านพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.65 จากนั้นนายชวนได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 19.53 น.