เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กเกี่ยวกับคณะสงฆ์ เช่น สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย, วัดอรุณราชวราราม, จีวร เป็นต้น ได้โพสต์ภาพ 3 พระมหาเถระ ที่เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค ประกอบด้วย พระพรหมวชิรโมลี วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์, พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม และพระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม ที่กำลังนั่งตรวจข้อสอบบาลีอยู่ที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา จนดึกดื่นถึงเวลาประมาณ 21.30 น. เมื่อคืนวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยภายในศาลาอบรมสงฆ์ไม่มีกรรมการตรวจข้อสอบรูปอื่นแล้ว ทำให้มีพระภิกษุสามเณร นักเรียนบาลี ศิษยานุษศิษย์ ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นยกย่องพระมหาเถระทั้งสามรูปในความเอาใจใส่ในกิจการพระศาสนาอันสำคัญสูงสุด คือ การตรวจข้อสอบบาลีประจำปีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงทุกระดับชั้นได้เริ่มตรวจมาตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. และจะทำการตรวจไปจนถึงวันที่ 23 มี.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้าย และเป็นวันที่พระภิกษุสามเณรที่เรียนบาลีรอคอย เพราะจะเป็นวันประกาศผลสอบชั้น ป.ธ. 7–9 ประโยค ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นเปรียญเอกของการศึกษาระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ นอกจากนี้ ในการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายน้ำปานะ พระเถรานุเถระและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับอาราธนามาตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงด้วย