จากกรกรณีนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกทวิยาคม กทม. ประท้วงผู้บริหารถึงสภาพอาคารเรียนในวันเปิดภาคเรียน เหมือนมาเรียนในไซต์ก่อสร้าง ซึ่งต่อมา ทางนายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับทราบแล้ว ซึ่งได้มีการชี้แจงว่า โรงเรียนอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยได้เร่งรัดผู้รับเหมาแล้วว่า ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนให้เสร็จโดยเร็ว อีกทั้งได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนทุกคนแล้ว ซึ่งนักเรียนรับทราบและไม่มีเหตุการณ์บานปลายใดๆ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้โพสต์ประกาศโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมระบุข้อความว่า “ประกาศโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ (Online) ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565”

โดยมีเนื้อหาของประกาศ ระบุว่า “เนื่องด้วยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องน้ำบนอาคารเรียน และสนามใต้โดม แต่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาจ้าง ทำให้เกิดฝุ่นละออง และมลพิษที่ไม่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้คำนึงถึงความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรมาโดยตลอด ประกอบกับการรับฟังข้อคิดเห็นจากตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง

และจากที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จึงมีมติให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (ontine) 100% ทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ขอให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง www.bpk.ac.th หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายโยแมน อิ่มถวิล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม”..