เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา และนายอาคม จันทร์เพ็ง พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยการรับมอบหีบบัตรลงคะแนน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.) เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ใช้ในการเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 เขต จำนวน ประกอบด้วย เขต 1 จำนวน 39 หน่วย, เขต 2 จำนวน 30 หน่วย, เขต 3 จำนวน 38 หน่วย และเขต 4 จำนวน 39 หน่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 146 หน่วยเลือกตั้ง เดินทางมารับหีบบัตร บัตรลงคะแนน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ใช้ในการเลือกตั้ง ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

เรือตรี ปราโมทย์ กล่าวว่า สำหรับบัตรเลือกตั้งทุกใบ ต้องมีการประทับตราบัตรหรือเครื่องหมาย เนื่องจากบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 133 ก่อนนำบัตรเลือกตั้งไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งใด เมื่อใด ให้มีการประทับตราหรือเครื่องหมาย ตามแบบที่ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดเป็นผู้กำหนดขึ้น เหมือนประทับเอกสารราชการทั่วไปเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับบัตร การทำซ้ำ การเลียนแบบบัตรเลือกตั้ง ถ้าไม่ได้ประทับตราหรือประทับตราที่ใกล้เคียง กกต.จะสามารถรู้ได้ทันที เพราะตราประทับของ กกต.จะมีสัญลักษณ์พิเศษกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกตั้ง ส.ม.และนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. กกต.ได้กำหนดบัตรลงคะแนนของนายกเมืองพัทยา คือสีฟ้า ส่วนบัตรเลือกตั้งของ ส.ม. คือ สีส้ม ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการใช้สิทธิเลือกตั้งของเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และคาดรู้ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เวลา 21.00 น.