เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่รัฐสภา นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แถลงผลการประชุมว่า กมธ.เห็นชอบแก้ไขผู้ค้ำประกันโดยกำหนดให้ไม่มีผู้ค้ำประกันในการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร หากเป็นการกู้ยืมสูงกว่าระดับปริญญาตรี หรือการให้ทุนการศึกษา กยศ.จะกำหนดให้มีการค้ำประกันได้

พร้อมทั้งเห็นชอบเรื่องการระงับหนี้ โดยขยายเหตุที่ทำให้หนี้ระงับมากขึ้นกว่ากฎหมายปัจจุบันที่กำหนดไว้เฉพาะลูกหนี้ถึงแก่ความตาย ซึ่ง กมธ.ได้เพิ่มในกรณีที่ลูกหนี้ล้มละลาย ยกเว้นล้มละลายจากการทุจริต รวมทั้งยกหนี้กรณีพิการทุพพลภาพ และโรคอันตรายร้ายแรง จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หากผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตาย ก็ให้ความรับผิดของผู้ค้ำประกันระงับไปด้วย