สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 23 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,299 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,294 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 5 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,283,793 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,783 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,286,541 ราย กำลังรักษา 21,650 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,845 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 602 ราย