เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการสภา (ก.ร.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ตามตัวชี้วัดและหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน ผลการปฏิบัติราชการดีเด่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยนายชวน กล่าวให้โอวาทคณะผู้บริหารและข้าราชการรสังกัดรัฐสภาช่วงหนึ่งว่าสำหรับในปีนี้เป็นปีที่รัฐสภาครบรอบ 90 ปี การสถาปนารัฐสภา รัฐสภาของประเทศไทย กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. พ.ศ. 2475 และมีการเปิดประชุมสภาขึ้นเป็นครั้งแรก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ต่อมา เมื่อจำนวนสมาชิกรัฐสภาต้องเพิ่มมากขึ้น ตามอัตราส่วนของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องจัดสร้างอาคารรัฐสภาที่มีขนาดใหญ่กว่าและเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตนได้กำชับให้รัฐสภาช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยจะมีการเปิดไฟฟ้าเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี เพียงแค่ 1 เดือน ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงถึง 1 ล้านบาท และขอความร่วมมือ ก.ร.และสถาบันพระปกเกล้า ลดเบี้ยประชุมลงร้อยละ 25

นายชวน กล่าวว่าได้ ก่อตั้งโครงการ “บ้านเมืองสุจริต” เพื่อที่จะให้เยาวชนได้รับการปลูกฝังเรื่องการเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยโครงการนี้ ได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนให้สอดแทรกเนื้อหาการสร้างสุจริตชนเข้าไปในรายวิชาที่ตนเองสอน เพื่อสร้างความสำนึกรู้เรื่องความผิดชอบชั่วดี มีความเชื่อและอุดมการณ์ที่จะยึดมั่นในการทำความดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านทั้งหลาย ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ จะยังคงรักษาคุณภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและองค์กรให้ยั่งยืน ต่อเนื่อง และร่วมกันสร้างสรรค์การพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาต่อไป.