สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 1 ก.ค. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,354 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,350 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,301,834 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,154 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,301,842 ราย กำลังรักษา 24,115 ราย เสียชีวิต 16 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,966 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 690 ราย